موضوعات
# کد مقاله عنوان مقاله نویسندگان وضعیت
1 1002-CNF test سینا وب، الهه ثابت نیا، ایمان مقاله پذیرفته شده است
2 1010-CNF ugh الهه ثابت نیا، ایمان مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
3 1005-SINAWEB تست رضا شسشس شسشس مقاله پذیرفته شده است
4 1004-CNF دیابت الهه ثابت نیا مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است
5 1008-CNF قند خون الهه ثابت نیا مقاله پذیرفته شده است
1 2 3 4 5