بررسی های باستان شناسی قلعه های لشتان، شیخ محمد دیدبان، جناح، ایلود وکلات برای روشن ساختن نقش بنادر لنگه و کنگ در ارتباط با این محوطه های تاریخی و نقش آنها در مشارکت تجارت دریایی شمال خلیج فارس انجام شد.

بررسی های باستان شناسی قلعه های لشتان، شیخ محمد دیدبان، جناح، ایلود وکلات برای روشن ساختن نقش بنادر لنگه و کنگ در ارتباط با این محوطه های تاریخی و نقش آنها در مشارکت تجارت دریایی شمال خلیج فارس انجام شد.

بررسی های باستان شناسی قلعه های لشتان، شیخ محمد دیدبان، جناح، ایلود وکلات برای روشن ساختن نقش بنادر لنگه و کنگ در ارتباط با این محوطه های تاریخی و نقش آنها در مشارکت تجارت دریایی شمال خلیج فارس انجام شد.