یکشنبه 07 اردیبهشت 1393
07:10 تا 07:20
سخنرانی
تست
سخنرانی روز اول
محل برگزاری
تست12