کمیته برگزاری
الهه
رئیس
مربی
پست الکترونیکی: elahe.19466 [at] gmail.com
شورای سیاستگذاری
لیلا کاشی ها
رئیس کمیته
پژوهشگاه میراث فرهنگی
پست الکترونیکی: l.kashiha [at] richt.ir
تلفن: 22221111